Založenie akciovej spoločnosti

od autora: | 18. septembra 2015

založenie akciovej spoločnostiSpoločnosti sú rozmanité. Delíme ich podľa rôznych kritérií. Základným delením je podľa formy podnikania. Najrozšírenejšiu formu predstavuje akciová spoločnosť. Akciová spoločnosť (a.s.) je obchodná spoločnosť majúca kapitál rozdelený na rovnaké podiely – akcie. Je možné ich kupovať a predávať na kapitálovom trhu. Ako takúto akciovú spoločnosť založiť ?

Všeobecne o akciovej spoločnosti


Akciová spoločnosť (a.s.) je obchodná spoločnosť majúca kapitál rozdelený na rovnaké podiely – akcie. Je možné ich kupovať a predávať na kapitálovom trhu. Akcie môžu byť buď na meno alebo na majiteľa spoločnosti. Majitelia akciovej spoločnosti sú akcionármi. Tí neručia svojím majetkom za záväzky spoločnosti.

Od januára 2014 sú náležitosti akciovej spoločnosti upravené zákonom č. 90/2012 Zb. (platí v ČR). O obchodných korporáciách. Nahrádza úpravu akciovej spoločnosti v obchodnom zákonníku.

Založenie a vznik akciovej spoločnosti

akciová spoločnosťSpoločnosť sa zakladá prostredníctvom zakladateľskej listiny alebo zakladateľskej zmluvy. Druhá uvedená možnosť sa používa, ak spoločnosť zakladá viac fyzických alebo právnických osôb.

Minimálna výška základného imania je u akciovej spoločnosti 50 000 €. Ak sa zakladá s verejnou ponukou akcií, potom je minimálny kapitál stanovený na 100 000€.

Či už ide o zakladateľskú listinu alebo zmluvu, musí obsahovať obchodné meno, sídlo, predmet podnikania, základné imanie, počet akcií a ich hodnotu, upisované vklady zakladateľov, ocenenie nepeňažného vkladu odborným odhadom (ak exituje aj nejaký nepeňažný vklad), údaj o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno, údaj o vklade na splácanie emisného kurzu, spôsob splatenia vkladu a ďalšie údaje o ňom, určenie správcu vkladu, návrh stanov.

Pre založenie spoločnosti je potrebné prijať stanovy, čo je verejná listina. Je potrebné rozlišovať termín založenia a vznik spoločnosti. Akciová spoločnosť vzniká v deň, kedy je zapísaná do obchodného registra.

Dva spôsoby založenia akciovej spoločnosti

Akciovú spoločnosť možno založiť dvoma spôsobmi:

  • Bez upisovania akcií: Počet akcií a ich menovitá hodnota a upisované vklady zakladateľov sú vo výške základného imania a sú uvedené v zakladateľskej zmluve alebo listine.
  • S výzvou na upisovanie akcií: Základná zmluva či listina obsahuje ešte na viac miesto a čas upisovania akcií. Ďalej obsahuje dobu a spôsob splácania upísaných akcií a ich výšku. Upisovateľ musí splatiť minimálne 10% menovitej hodnoty upisovaných akcií hneď. Do začatia valného zhromaždenia to musí byť 30%. Po skončení upisovanie akcií sa do 60 dní zvoláva valné zhromaždenie.

Orgány akciovej spoločnosti

Orgány akciovej spoločnosti sa líšia podľa toho, či ide o dvojstupňový či jednostupňový systém.

U dualistického systému nimi sú:

  • valné zhromaždenieValné zhromaždenie: Ide o najvyšší orgán akciovej spoločnosti. Patria do neho všetci akcionári. Valné zhromaždenie rozhoduje o založení spoločnosti, o jej stanovách a orgánoch.

Medzi jeho ďalšie úlohy patrí schvaľovanie a rozdelenie zisku a účtovná uzávierka. Hlasy sú medzi akcionármi rozdelené podľa počtu akcií, ktoré vlastnia.

  • Predstavenstvo: Jedná sa o štatutárny orgán. Riadi spoločnosť a koná v jej mene. Jeho úlohou je zabezpečiť obchodné vedenie. Má troch členov, ktorí sú volení na päť rokov.
  • Dozorná rada: Predstavuje kontrolný orgán. Kontroluje hospodárenie spoločnosti, účtovníctvo a všetky súvisiace doklady. Dozorná rada musí mať aspoň troch členov. Ďalšou podmienkou je, že ich počet musí byť deliteľný tromi. Sú volení valným zhromaždením na dobu piatich rokov (maximálne).

U monistického systému sú orgány akciovej spoločnosti:

  • Valné zhromaždenie: Funguje na rovnakom princípe ako u dualistického systému.
  • Správna rada: Predstavuje kontrolno-riadiaci orgán. Má spravidla troch členov.
  • Štatutárny riaditeľ: Ide o štatutárny orgán vymenovaný predstavenstvom.

Zrušenie a zánik akciovej spoločnosti
K zrušeniu akciovej spoločnosti môže dôjsť dobrovoľne aj nedobrovoľne. V druhom prípade dochádza k zrušeniu na základe nariadenia súdu z dôvodu zrušenia oprávnenia na podnikateľskú činnosť, pokiaľ neboli zvolené orgány spoločnosti, alebo ak sa dva roky po sebe nekonalo valné zhromaždenie.

Dobrovoľne dochádza k zrušeniu akciovej spoločnosti, ak uplynula doba, po ktorú bola spoločnosť založená, ak dosiahla už svojho účelu či došlo k rozhodnutiu valným zhromaždením.

Zrušenie akciovej spoločnosti môže prebehnúť dvoma spôsobmi:

  • S likvidáciou: O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie, a aby k zrušeniu s likvidáciou skutočne mohlo dôjsť, musí byť rozhodnuté dvoma tretinami hlasov. Z valného zhromaždenia je tiež nutné zaobstarať notársky zápis. Vykonáva sa menovaným likvidátorom. Z likvidačného zostatku sa najskôr vyplácajú nároky veriteľom a zvyšná časť je potom rozdelená akcionárom podľa zákona.
  • Bez likvidácie: Spoločnosť sa ruší z dôvodu fúzie (zlúčenie dvoch alebo viacerých firiem), prevodom majetku na akcionárov či jeho rozdelením. O konkrétnych krokoch rozhoduje valné zhromaždenie.

Rozlišujeme termíny zrušenie a zánik spoločnosti. Akciová spoločnosť zaniká dňom, kedy je vymazaná z obchodného registra.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.